Schade door overheidshandelen

Als u schade lijdt door een overheidshandelen kan de overheid daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Onrechtmatig overheidshandelen

Een eerste mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen ligt bij de burgerlijke rechter. 

Op grond van art. 1382 B.W. kan éénieder aansprakelijk worden gesteld voor zijn daden.

Een buitencontractuele fout in de zin van art. 1382 B.W. kan bestaan uit een schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm of een specifieke rechtsnorm. 

Dit is bijvoorbeeld het geval indien:

  • u foutieve informatie werd verschaft
  • u werd onteigend op grond van een onwettige onteigening
  • u ten onrechte een vergunning of toelating werd geweigerd

Na een vastgestelde fout, dient enkel nog het bestaan van schade en een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade te worden aangetoond. 

In dat geval komt u in aanmerking voor een schadevergoeding van de overheid. 

U beschikt in principe over een termijn van vijf jaar om deze procedure in te stellen.

Een tweede optie is een procedure bij de Raad van State. 

Ook kan aan de Raad van State worden gevraagd om een schadevergoeding tot herstel toe te kennen ten laste van de overheid. 

U dient dan wel eerst de nietigverklaring van een akte, een reglement, of een stilzwijgend afwijzende beslissing te vorderen.

Het verzoek tot schadevergoeding wordt uiterlijk ingediend zestig dagen na de kennisgeving van het arrest waarbij de onwettigheid werd vastgesteld. 

De partij die het verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend, kan geen burgerlijke aansprakelijkheidsvordering meer instellen om het herstel van hetzelfde nadeel te bekomen.

Rechtmatig overheidshandelen

Volgens het GEBOL-beginsel kan de overheid aansprakelijk worden gesteld op grond van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten.

De onevenredige schade die enkel ten laste van bepaalde personen komt te liggen, moet volgens het GEBOL-beginsel verdeeld worden over de gemeenschap. 

De getroffene van de onevenredige last komt op grond van het GEBOL-beginsel bijgevolg in aanmerking voor een vergoeding.

Een gespecialiseerd raadsman kan nagaan of een vordering tot schadevergoeding kans op slagen heeft.

Contacteer een
advocaat overheids-
aansprakelijkheid

in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

  • Een duidelijke en open communicatie
  • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
  • Een oplossingsgerichte instelling
  • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
  • Transparante vergoedingen