Krachtig optreden, bescherming van het leefmilieu

Monumenten, stads- of dorpsgezichten, landschappen en archeologisch erfgoed genieten erfgoedbescherming.

De inventarisatie of bescherming van uw pand kan ernstige gevolgen hebben

Vier beschermingsstatuten

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet in vier mogelijke beschermingsstatuten voor uw onroerend goed:

 • beschermd monument 
 • beschermd stads- of dorpsgezicht
 • beschermd cultuurhistorisch landschap
 • beschermde archeologische site
De inventarisatie van uw goed

De inventarisatie op zich kan reeds verstrekkende gevolgen hebben. 

De Vlaamse Regering stelt minstens de volgende inventarissen vast :

 • de landschapsatlas
 • de inventaris van archeologische zones
 • de inventaris van bouwkundig erfgoed
 • de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
 • de inventaris van historische tuinen en parken

De opname van een onroerend goed in een vastgestelde inventaris vormt geen weigeringsgrond voor eender welke vergunning of machtiging (art. 4.1.8). 

Elke administratieve overheid neemt wel zo veel mogelijk zorg in acht voor de erfgoedkenmerken van onroerende goederen die opgenomen zijn in een vastgestelde inventaris (art. 4.1.9). 

Als voor de sloop van een onroerend goed opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed een vergunning vereist is, motiveert de vergunningverlenende overheid haar beslissing en geeft ze in haar beslissing aan hoe ze de erfgoedwaarden in acht heeft genomen (art. 4.1.10). 

Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een geïnventariseerd goed verkoopt, vermeldt in de onderhandse of authentieke akte dat het onroerend goed opgenomen is in een van de vastgestelde inventarissen (art. 4.1.11).

De bescherming van uw goed

De Vlaamse Regering kan een archeologische site, monument, cultuurhistorisch landschap, stadsgezicht of dorpsgezicht, desgevallend met inbegrip van een overgangszone, beschermen. 

De belangrijkste rechtsgevolgen van een bescherming zijn:

 • het actief behoudsbeginsel (art. 6.4.1.)
 • het passiefbehoudsbeginsel (art. 6.4.3.)
 • voorschriften voor handelingen aan of in beschermde goederen (art. 6.4.4-6.4.7)
 • informatieplichten m.b.t. publiciteit (art. 6.4.8)
 • informatieplichten m.b.t. onderhandse- en authentieke akten (art. 6.4.9)
 • rechtsgrond tot onteigening (art. 6.4.10)

Het is ten zeerste aanbevolen dat u zich voor deze procedures laat bijstaan door een gespecialiseerd advocaat.

 

Contacteer een
advocaat milieurecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen