Verandert de rooilijn in uw straat?

De rooilijn is de huidige of de toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen.

Verandert de rooilijn in uw straat?

Het decreet houdende vaststelling en realisatie van de gewestelijke rooilijnen van 8 mei 2009 heeft betrekking op de gewestelijke rooilijnplannen voor de gewestwegen, met uitzondering van de autosnelwegen. 

De rooilijnplannen voor die gemeentewegen worden vastgesteld met toepassing van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

De gemeentelijke rooilijnplannen

Het college van burgemeester en schepenen neemt de nodige maatregelen voor de opmaak van de gemeentelijke rooilijnplannen.

Het gemeentelijk rooilijnplan bevat minstens de volgende elementen:

 • de actuele en toekomstige rooilijn van de gemeenteweg;
 • de kadastrale vermelding van de sectie, de nummers en de oppervlakte van de getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen;
 • de naam van de eigenaars van de getroffen kadastrale percelen en onroerende goederen volgens kadastrale gegevens of andere gegevens die voor het gemeentebestuur beschikbaar zijn.

De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voorlopig vast. 

Vervolgens onderwerpt het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan aan een openbaar onderzoek gedurende dertig dagen. 

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen opmerkingen en de bezwaren schriftelijk of digitaal aan het gemeentebestuur worden bezorgd.

Tot slot stelt gemeenteraad binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk rooilijnplan definitief vast. 

Bij de definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde gemeentelijk rooilijnplan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek zijn geformuleerd, of eruit voortvloeien.

De gewestelijke rooilijnplannen 

De Vlaamse Regering stelt een ontwerp van rooilijnplan voorlopig vast en stuurt het naar de deputatie van elke betrokken provincie en het college van burgemeester en schepenen van elke betrokken gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen van elke betrokken gemeente onderwerpt het ontwerp van gewestelijk rooilijnplan op haar beurt aan een openbaar onderzoek. De aankondiging van het openbaar onderzoek vermeldt minstens :

 • de genoemde gemeenten waarop het ontwerp van het gewestelijk rooilijnplan betrekking heeft;
 • waar het ontwerp ter inzage ligt;
 • de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek;
 • het adres waar de opmerkingen en bezwaren dienen toe te komen of kunnen worden afgegeven en de te volgen formaliteiten;
 • dat een rooilijnplan ook gevolgen heeft voor werken en handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is vereist

Na de aankondiging wordt het ontwerp van gewestelijk rooilijnplan gedurende dertig dagen ter inzage gelegd in het gemeentehuis van elke betrokken gemeente. 

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek per aangetekende brief aan de gemeente toegestuurd of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

De Vlaamse Regering stelt binnen dertig dagen na ontvangst van de adviezen, opmerkingen en bezwaren het gewestelijk rooilijnplan definitief vast.

Het is ten zeerste aanbevolen dat u zich voor deze bezwaarprocedures laat bijstaan door een gespecialiseerd advocaat.

 

Contacteer een
advocaat rooilijnen
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen