Handelshuur conflict? Een advocaat helpt.

Als zelfstandig ondernemer die een handelszaak huurt of als eigenaar van een handelspand dat verhuurd wordt, zijn er verschillende juridische kwesties die in de praktijk vaak tot discussies of zelfs rechtszaken kunnen leiden. Dit zijn de meest voorkomende problemen in het kader van een handelshuurovereenkomst:

Huurvoorwaarden en -bepalingen:

 • Huurprijs: Geschillen kunnen ontstaan over de vaststelling, herziening en betaling van de huurprijs. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over hoe de huurprijs wordt berekend, wanneer deze wordt herzien en wat de betalingsvoorwaarden zijn.
 • Indexering: Huurcontracten kunnen bepalingen bevatten over het indexeren van de huurprijs, waarbij de huurprijs periodiek wordt aangepast op basis van een vastgestelde index. Geschillen kunnen ontstaan over de juiste berekening en toepassing van de index.
 • Huurprijsaanpassingen: Tijdens de huurovereenkomst kan een van de partijen een herziening van de huurprijs aanvragen. Discussies kunnen ontstaan over de criteria en methodologie voor het bepalen van een redelijke aanpassing, en de onderhandelingen hierover kunnen soms moeizaam verlopen.
 • Huurperiode: Conflicten kunnen ontstaan met betrekking tot de duur van de huurovereenkomst. Het is essentieel om de start- en einddatum van de huurovereenkomst, evenals de mogelijkheid tot verlenging, nauwkeurig vast te leggen.
 • Verlenging en opzegging: Geschillen kunnen voortvloeien uit de verlenging of opzegging van de huurovereenkomst. Beide partijen moeten zich bewust zijn van de opzegtermijn, de vereisten voor verlenging en de eventuele voorwaarden of boetes die van toepassing kunnen zijn.
 • Onderhoudsverplichtingen: Problemen kunnen ontstaan met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het gehuurde pand. Het is belangrijk om duidelijk te specificeren welke partij verantwoordelijk is voor welke vormen van onderhoud en wie de kosten draagt voor structurele reparaties, kleine herstellingen en het algemeen onderhoud van het pand.
 • Gebruiksdoeleinden: Geschillen kunnen ontstaan als de huurder het pand gebruikt voor andere doeleinden dan oorspronkelijk overeengekomen. Het is van belang om de toegestane gebruiksdoeleinden en eventuele beperkingen duidelijk vast te leggen.
 • Overdracht en onderverhuur: Als de huurder het gehuurde pand wenst over te dragen aan een derde partij of onder te verhuren, kan dit leiden tot geschillen over de toestemming van de verhuurder en de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden. Het is essentieel om de voorwaarden voor overdracht en onderverhuur duidelijk vast te leggen in het huurcontract.

Schade en aansprakelijkheid:

 • Schade aan het pand: Conflicten kunnen ontstaan wanneer er schade wordt toegebracht aan het gehuurde pand. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over wie verantwoordelijk is voor het herstel van de schade en wie de kosten draagt.
 • Aansprakelijkheid voor letsel: Problemen kunnen ontstaan wanneer er letsel optreedt in het gehuurde pand. Het is belangrijk om te bepalen wie aansprakelijk is voor letselclaims en welke verzekeringen vereist zijn.
 • Aansprakelijkheid voor inbraak/diefstal: Conflicten kunnen ontstaan met betrekking tot inbraak of diefstal in het gehuurde pand. Het is belangrijk om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het nemen van beveiligingsmaatregelen en wie de kosten draagt in geval van schade of verlies.
 • Aansprakelijkheid in geval van overdracht of onderverhuur: Het is belangrijk om de aansprakelijkheid van de oorspronkelijke huurder en de nieuwe partijen nauwkeurig te bepalen. Dit omvat onder andere aansprakelijkheid voor schade aan het pand en het nakomen van contractuele verplichtingen.

Sancties en boetes:

 • Wanprestatie: Als een van de partijen niet voldoet aan zijn contractuele verplichtingen, kan dit leiden tot een situatie van wanprestatie. Dit kan variëren van het niet betalen van de huur tot het niet naleven van andere belangrijke verplichtingen, zoals het handhaven van de afgesproken gebruiksdoeleinden. In geval van wanprestatie kan de niet-inbreukmakende partij verschillende opties hebben, zoals het eisen van nakoming, het vorderen van schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 • Boetes: Huurovereenkomsten kunnen bepalingen bevatten waarin specifieke boetes worden vastgesteld voor bepaalde overtredingen, zoals het te laat betalen van de huur of het niet naleven van onderhoudsverplichtingen. Deze boetes kunnen worden opgelegd als een afschrikmiddel en als compensatie voor de geleden schade.

Rechtsprocedures en doorlooptijden:

 • Vorderingen en geschillen: Als er een geschil ontstaat tussen de huurder en verhuurder, kan een van beide partijen ervoor kiezen om juridische stappen te ondernemen. Dit kan resulteren in een rechtszaak waarin de rechter een beslissing neemt. Geschillen kunnen verschillende onderwerpen betreffen, zoals huurprijsaanpassingen, verlenging van de huurovereenkomst, schadeclaims of naleving van contractuele verplichtingen.
 • Doorlooptijden: De doorlooptijd van een rechtsprocedure kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de gerechtelijke instantie en de jurisdictie waarin de zaak wordt behandeld. Eenvoudige geschillen zullen doorgaans enkele maanden in beslag nemen, terwijl complexere zaken meerdere jaren kunnen duren.

Huurdersbescherming:

 • Huurdersrechten: Er gelden bepaalde beschermende maatregelen voor huurders om te helpen huurdersrechten te waarborgen. Dit kan onder meer betrekking hebben op het recht op verlenging van de huurovereenkomst, het recht op redelijke huurprijsaanpassingen en het recht op een eerlijke behandeling.
 • Beëindiging van de huurovereenkomst: Het beëindigen van een handelshuurovereenkomst kan complex zijn en aan specifieke voorwaarden gebonden zijn. Huurders kunnen bepaalde rechten hebben met betrekking tot opzegtermijnen en recht op compensatie bij beëindiging door de verhuurder.
 • Staat van het pand: Conflicten kunnen ontstaan over de staat waarin het gehuurde pand verkeert bij de beëindiging van de huurovereenkomst. Het is raadzaam om de vereisten voor de staat en het onderhoud van het pand bij beëindiging van de huurovereenkomst expliciet op te nemen.

Het raadplegen van een gekwalificeerde jurist met kennis van het huurrecht en meer specifiek de materie handelshuur kan van onschatbare waarde zijn bij het opstellen en onderhandelen van een handelshuurovereenkomst en het omgaan met eventuele geschillen.

Hoe kan een advocaat huur- & pachtgeschillen u helpen?

Afhankelijk van het toepasselijke regime is voor huurcontracten het Vlaams Woninghuurdecreet, de Handelshuurwet of het gemene recht van toepassing. Voor pachtcontracten geldt de Pachtwet van 4 november 1969.

Bemiddeling waar mogelijk

Tracht samen met uw advocaat altijd eerst een onderhandelde oplossing te bewerkstelligen. Pas nadat een minnelijke regeling niet mogelijk blijkt, wordt er met daadkracht overgegaan tot een gerechtelijke procedure. Een advocaat-expert staat u met kennis van zaken bij in geval van:

 • het invorderen van achterstallige huur- of pachtgelden
 • het vorderen van schadevergoeding n.a.v. huurschade
 • de buitengerechtelijke- of gerechtelijke ontbinding van huurovereenkomsten
 • de vrijgave van de huurwaarborg bij het einde van de huur
 • betwistingen over herstelwerken
 • de aanpassing van pachtprijzen
 • de opzeg en beëindiging van pachtovereenkomsten

Wij bezorgen u op korte termijn een non nonsense advies, verzorgen de nodige communicatieve ondersteuning met uw huurder, verhuurder, pachter of verpachter en voeren gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechtbanken.

Wanneer valt mijn overeenkomst onder de toepassing van het Vlaams Woninghuurdecreet?

Er is volgens het Vlaams Woninghuurdecreet sprake van een woninghuurovereenkomst wanneer cumulatief aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

 • De overeenkomst heeft betrekking op een woning
 • De woning moet, met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder, vanaf de ingenottreding tot de hoofdverblijfplaats van de huurder worden bestemd 
 • De overeenkomst dateert van na 1 september 2019

Een woning is elk roerend of onroerend goed of een deel ervan dat tot hoofdverblijfplaats van de huurder is bestemd.

Wanneer valt mijn overeenkomst onder de toepassing van de Handelshuurwet?

Er is volgens de Handelshuurwet sprake van een handelshuurovereenkomst wanneer cumulatief aan de volgende 4 voorwaarden is voldaan:

 • De overeenkomst heeft betrekking op een onroerend goed of een deel van een onroerend goed
 • Het onroerend goed wordt door de huurder gebruikt voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek
 • Het onroerend goed moet in hoofdzaak tot dat gebruik worden bestemd
 • De bestemming moet stilzwijgend of uitdrukkelijk werden aangegaan bij het sluiten van de overeenkomst of in de loop ervan uitdrukkelijk werden aanvaard

Wanneer valt mijn overeenkomst onder de toepassing van de Pachtwet?

Er is volgens de Pachtwet sprake van een pachtovereenkomst wanneer cumulatief aan de volgende 4 voorwaarden is voldaan:

 • De overeenkomst heeft betrekking op een onroerend goed
 • Het onroerend goed maakt deel uit van een landbouwbedrijf
 • De pachter betaalt een redelijke vergoeding aan de verpachter
 • De verpachter gaat akkoord met de pacht.

Laat een huur- of pachtgeschil niet aanslepen. Contacteer ons tijdig voor een passende oplossing van uw geschil.

Contacteer een
advocaat huurrecht
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen