Verontreinigde gronden | Het Bodemdecreet

De wijze waarop wordt omgegaan met verontreinigde gronden wordt geregeld door het Bodemdecreet. Het Materialendecreet verankert het duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen.

Het Bodemdecreet

Sinds 1 juni 2008 is het Bodemdecreet van kracht. Het Bodemdecreet vormt het kader voor bodemsanering en bodembescherming in het Vlaamse gewest. 

Het doel van deze regeling is niet enkel de verspreiding van bodemverontreiniging te beheersen, maar ook een bescherming te bieden aan de ontvangers van uitgegraven bodem.

Het Bodemdecreet steunt op twee belangrijke pijlers. Het eerste deel gaat over de eigenlijke bodemsanering. Het preventieve luik vormt een kader met instrumenten voor een goed beschermingsbeleid. 

De aard van een bodemverontreiniging wordt bepaald door het tijdstip van ontstaan :

 • historische bodemverontreiniging ontstond voor 29 oktober 1995
 • nieuwe bodemverontreiniging is ontstaan na 28 oktober 1995
 • gemengde bodemverontreiniging is gedeeltelijk tot stand gekomen voor 29 oktober 1995, en gedeeltelijk na 28 oktober 1995

In een oriënterend bodemonderzoek (OBO) wordt de bodemkwaliteit op een perceel onderzocht. 

Als blijkt dat er op het perceel een verontreiniging aanwezig is, dient in principe een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) te worden opgemaakt. 

Een bodemsaneringsproject (BSP) bespreekt de verschillende technieken om het perceel vervolges te saneren. 

Op basis van alle criteria wordt een BATNEEC geselecteerd. Dit is de best beschikbare techniek tegen een redelijke kostprijs.

Het Materialendecreet

Het Materialendecreet verankert het duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen. 

Het decreet vertrekt vanuit een integrale kijk op de materiaalketen om een blijvende oplossing te vinden voor het afvalvraagstuk. Het bevat bijvoorbeeld ook regels over de verwijdering van asbesthoudende materialen.

Samengevat bevat het Materialendecreet voorschriften over:

 • vervoeren en verhandelen van afvalstoffen
 • rapporteren over afvalstoffen en materialen
 • gebruik van grondstoffen
 • sortering en ophaling bij bedrijven
 • producentenverantwoordelijkheid

Het Materialendecreet wil de uitputting van hulpbronnen en de schadelijke gevolgen van materiaalgebruik tegengaan. 

Dit door in te zetten op de opeenvolgende handelingen doorheen de hele levenscyclus van materialen

Dit vanaf het onttrekken van materialen aan de natuur tot en met het moment dat ze al dan niet terugkeren naar de natuur in de vorm van afvalstoffen.

Het is ten zeerste aanbevolen dat u zich voor deze procedures laat bijstaan door een gespecialiseerd advocaat.

 

Contacteer een
advocaat verontreinigde grond
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

Deze advocaten staan voor:

 • Een duidelijke en open communicatie
 • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
 • Een oplossingsgerichte instelling
 • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
 • Transparante vergoedingen