Hoe kan een advocaat u helpen bij problemen met een RUP?

De vaststelling van een RUP is dikwijls een werk van lange adem, en kan een belangrijke impact hebben op uw eigendom.

Bezwaar tijdens- of beroep na de planfase

De totstandkoming van een RUP verloopt via een vast stramien. 

U kan uw rechten vrijwaren op de volgende wijze:

  • bezwaar indienen over de startnota tijdens het participatiemoment
  • bezwaar indienen over het ontwerp van RUP tijdens het openbaar onderzoek
  • een procedure bij de Raad van State tegen het definitieve RUP

Algemeen

Het is van de stedenbouwwet van 29 maart 1962 geleden dat in België een systeem van algemene planning werd ingevoerd. 

Vanaf dat ogenblik moesten ruimtelijke plannen worden opgesteld. De stedenbouwwet voorzag destijds het volgende instrumentarium: streekplannen, gewestplannen, algemene plannen van aanleg en bijzondere plannen van aanleg.

De streekplannen zijn nooit gemaakt, en waren dus een maat voor niets. 

In totaal werden er 48 gewestplannen voor het ganse Belgische grondgebied opgesteld. 

Deze gewestplannen vormen een eerste aanwijzing voor de algemene bestemming (woonzone, agrarisch gebied, industriezone, ect..) van uw perceel. De meeste algemene plannen van aanleg zijn niet meer geldig. 

De bijzondere plannen van aanleg zijn wel nog steeds van belang. Deze plannen bevatten een gedetailleerde bestemming en inrichting (vb. aantal bouwlagen, bouwdiepte, ect...) van een deel van het grondgebied van de gemeente. De bijzondere plannen van aanleg vormen een verdere uitwerking van het gewestplan.

Meer dan vijfendertig jaar na de stedenbouwwet heeft het stedenbouwdecreet van 18 mei 1999 een ingrijpende verandering doorgevoerd. Al de bestaande plannen van aanleg moesten vanaf dat ogenblik, geleidelijk aan weliswaar, vervangen worden door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). 

Om een RUP te kunnen aannemen moet er wel eerst een ruimtelijk structuurplan bestaan. Het RUP vormt immers een uitwerking van het structuurplan, of zou dat althans toch moeten zijn.

Een RUP, kan dat kwaad?

Ja, dat kan zeker kwaad. Een RUP bepaalt de concrete stedenbouwkundige voorschriften van het betrokken plangebied. Indien uw perceel wordt gevat door een voorlopig vastgesteld RUP, is het van belang om het ontwerp grondig te bestuderen. 

De stedenbouwkundige voorschriften bij het RUP kunnen betrekking hebben op de bestemming van uw perceel (groenzone, bouwzone, publieke zone, ect..), de inrichting van uw perceel (bouwbreedte, materiaalgebruik, dakvorm, ect..) en het beheer van uw perceel (onderhoud van beplanting). 

Het is dus mogelijk dat uw stuk grond van bestemming wisselt of dat voortaan strengere bouwvoorschriften van toepassing zijn. 

Een RUP bestrijkt meestal een grote oppervlakte. Hierdoor kan de ontwerper zich vergissen over de feitelijke toestand van uw stuk grond. Het is zeer moeilijk om dergelijke fouten naderhand nog recht te zetten. 

Ook wijzigingen die zich voordoen in de buurt van uw perceel kunnen nadelige gevolgen hebben. Het aansnijden van een woonuitbreidingsgebied, het voorzien van een nieuwe industriezone of het plannen van grote infrastructuurwerken, wordt niet altijd op applaus onthaald door buurtbewoners. 

Wat zijn mijn actiemogelijkheden tegen een RUP?

Er worden RUP's op de volgende niveaus opgemaakt :1° gewestelijke RUP's voor een of meer delen van het grondgebied van het gewest; 2° provinciale RUP's voor een of meer delen van het grondgebied van de provincie en 3° gemeentelijke RUP's voor een of meer delen van het grondgebied van de gemeente. 

In de verdere uiteenzetting focussen wij op de laatste categorie van gemeentelijke RUP's.

Het in werking treden van een gemeentelijk RUP vormt het sluitstuk van een lange administratieve procedure, waarbij adviezen werden ingewonnen en- overlegvergaderingen werden georganiseerd. 

Een RUP gaat niet over één nacht ijs. Het college van burgemeester en schepenen informeert de bevolking van de gemeente over de inhoud van de startnota, raadpleegt de bevolking over de startnota gedurende zestig dagen, en organiseert hierover ten minste één participatiemoment en maakt daarvan een verslag.

De gemeenteraad stelt het ontwerp van RUP voorlopig vast. Hierna moet een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Dit openbaar onderzoek vormt de uitgelezen kans om uw bezwaren en opmerkingen kenbaar te maken aan de gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). 

Deze commissie zal op haar beurt de gemeenteraad adviseren over de ingediende adviezen en bezwaren. 

De GECORO kan de gemeenteraad adviseren om in te gaan op het bezwaar en om het RUP te wijzigen. De GECORO kan evengoed adviseren om het bezwaar te verwerpen. 

In ieder geval zal de gemeente/stad rekening moeten houden met uw bezwaar. Als de gemeente het bezwaar niet wenst te volgen, zal zij uitdrukkelijk moeten motiveren op grond van welke motieven zij meent het bezwaar ter zijde te kunnen schuiven. 

Als uw bezwaar niet wordt gevolgd, en het RUP wordt definitief vastgesteld, wordt het dossier overgemaakt aan de provincie en aan de Vlaamse regering. 

Beide overheden beschikken over 30 dagen om het RUP al dan niet te schorsen. Als het definitief vaststellingsbesluit niet tijdig is geschorst, wordt dit besluit binnen zestig dagen na de definitieve vaststelling bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

Het RUP treedt dan in werking veertien dagen na de bekendmaking van het plan in het Belgisch Staatsblad.

Vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad beschikt u over de mogelijkheid om een procedure op te starten bij de administratieve rechter. 

U kan het RUP bestrijden met een schorsings- en of annulatieberoep bij de Raad van State. 

Opgelet, het instellen van een beroep bij de Raad van State is onderworpen aan strenge ontvankelijkheidsvoorwaarden, die uw beroep kunnen kelderen nog voor uw kritieken aan een inhoudelijk onderzoek werden onderworpen. 

De Raad van State zal bij een ontvankelijk beroep onderzoeken of uw kritieken op het RUP al dan niet gegrond zijn. 

In bevestigd geval zal de Raad van State het RUP schorsen en of vernietigen. Bij een vernietiging verdwijnt het RUP uit het rechtsverkeer. 

Op dat ogenblik treden de oude stedenbouwkundige voorschriften terug in werking. Voor de Raad van State kan worden opgeworpen dat de overheid niet voldoende heeft geantwoord op uw bezwaar. 

In die optiek is het van belang om tijdens het openbaar onderzoek een goed gemotiveerd bezwaar in te dienen. 

Uw beroep bij de Raad van State kan er alleen maar wel bij varen.

Contacteer een
advocaat RUP
in uw regio.

Vraag vrijblijvend advies.

  • 24 advocatenkantoren verspreid over Vlaanderen. 100+ advocaten met elk hun eigen specialisatie. Juridisch advies en juridische bijstand. Contacteer een advocaat. Snel en discreet. Uw contactname verplicht u tot niets.

Deze advocaten staan voor:

  • Een duidelijke en open communicatie
  • Juridisch advies op basis van jarenlange ervaring in het gevraagde rechtsgebied
  • Een oplossingsgerichte instelling
  • Persoonlijke betrokkenheid in uw dossier
  • Transparante vergoedingen